Máme nový název Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
přejděte na náš nový web:

www.nadaceivanadejmala.cz
Dovolte, abychom Vás informovali, že máme nový název, který zní Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Rádi bychom své dlouholeté zkušenosti na poli ochrany Jizerských hor uplatnili i v rámci celé České republiky a s tím tato změna úzce souvisí. Hlavní poslání však zůstává stejné podpora projektů pro ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí a Jizerské hory při tom zůstávají naší prioritou.

V návaznosti na tuto změnu jsme připravili i zcela nový web, který si můžete prohlédnout na adrese www.nadaceivanadejmala.cz a zároveň máme i novou emailovou adresu info@nadaceivanadejmala.cz - naše další údaje jako je adresa sídla, kanceláře, IČO nebo telefonická spojení zůstávají v platnosti.

Pevně věříme, že tyto změny přijmete s potěšením a my budeme dělat vše pro to, abychom Vaši dosavadní důvěru nezklamali. Tyto internetové stránky již nejsou aktualizovány a přejděte, prosím, na naše nové www.nadaceivanadejmala.cz - přesměrování by mělo proběhnout automaticky.
 • Rádi bychom Vás informovali o změně názvu, která v naší nadaci proběhne v březnu. Za 23 let naší historie jsme v Jizerských horách pomohli stovkám menších i větších projektů částkou přesahující 18 mil. korun. Rádi bychom tyto zkušenosti uplatnili i v dalších místech naší republiky. S tím souvisí i připravované rozšíření samotného účelu naší nadace, obsahu aktivit a plánovanou změnou názvu, která nastane k 1. 3. 2017. Náš nový název bude Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Hlavní poslání však zůstává stejné podpora projektů pro ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí a na Jizerské hory při tom samozřejmě nezapomeneme.

 • Nástěnný kalendář ve formátu A2, který vznikl z nejkrásnějších snímků fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky, je možné si zakoupit za 300,- Kč v kanceláři nadace (Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3), případně objednat telefonicky (605 701 503) nebo emailem (jizerky@ecn.cz). Při zasílání poštou je však potřeba počítat ještě s poštovným a balným ve výši 100,- Kč. Výtěžek z prodeje kalendářů bude věnován do Jizerských hor. Náhled kalendáře si můžete prohlédnout zde. Kalendář je možné zakoupit též v infocentrech v Liberci, Bedřichově, Josefově Dole, Tanvaldu a Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

  Kalendář Zaostřeno na Jizerky 2017
  Kalendář Zaostřeno na Jizerky 2017


 • Do letošního kola Grantového programu ekologické výchovy dětí dorazilo celkem 28 projektů, žádající o 746 099,- Kč. Všechny žádosti zhodnotí poradní sbor a konečné rozhodnutí projedná správní rada na svém zasedání v polovině března. Všechny žadatele budeme o výsledku informovat dopisem.

 • Rádi bychom Vás upozornili na lednové číslo měsíčníku o přírodě a lidech Krkonoše-Jizerské hory. V časopise na vás kromě krkonošských témat čekají jizerskohorské strany, na kterých najdete mnoho zajímavých informací. Další informace včetně možností, jak časopis zakoupit,naleznete v tomto letáčku.

 • Turistický region Jizerské hory vydává každý měsíc Novinky z Jizerek, ve kterých naleznete spoustu zajímavých informací. Doufáme, že si vyberete z bohaté nabídky a prožijete alespoň kousek svého času právě u nás v Jizerských horách. V elektronické verzi jsou Novinky ke stažení zde.

 • V červenci 2016 byla vydána Výroční zpráva za rok 2015, kterou si můžete stáhnout v sekci Výroční zprávy, nebo přímo zde.

 • Revitalizace horního úseku řeky Smědé
  Horní úsek řeky Smědé byl neprostupný pro ryby obývající její balvanitý tok (pstruh potoční a siven americký). V loňském září byla zahájena náprava tohoto stavu a to ve spolupráci Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Vše probíhalo pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberecko. Celý projekt by se neobešel bez souhlasu a aktivní podpory Lesů České republiky, s.p., které jsou vlastníkem pozemků, Povodí Labe a ČHMÚ. V září roku 2015 byla zakončena téměř tříletá práce na odstranění překážky, která bránila rybám ve volnému průchodu řekou. Bývalé regulované koryto dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde takzvaný rybí přechod a horní úsek řeky Smědé je již pro ryby průchodný. Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala pečlivá práce na budování svažujících se tůněk. Zachováno bylo také napojení na již dříve zbudovanou limnigrafickou stanici, která měří průtok vody. O nevhodném stavu se vědělo již delší dobu. Před třemi lety se začalo pracovat na projektové dokumentaci, kterou připravila společnost VRV, a.s. a na podzim roku 2014 byly zahájeny samotné stavební práce realizované libereckou firmou HBAPS, s.r.o. Současný stav, který je přírodě blízký, napravuje dřívější nevhodné trendy v narovnávání koryt toků a urychlování odtoku vody z krajiny. Finanční prostředky ve výši 4,1 mil. Kč se podařilo získat z Operačního programu Životního prostředí a vlastní podíl ve výši 551 tis. Kč hradila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor prostřednictvím svých dárců, bez kterých by byl celý záměr jen obtížně realizovatelný.


 • Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách
  Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci se Společností pro Jizerské hory, o.p.s. v roce 2015 dokončily obnovu devíti turisticky atraktivních značených stezek v Jizerských horách, které jsou pro své krásné a rozmanité přírodní prostředí vyhledávaným cílem českých, ale i zahraničních turistů. Bylo potřebné hledat vyvážený přístup mezi ochrannou krajiny a jejího rekreačního využití. A právě kvalitní a udržovaná návštěvnická infrastruktura pomáhá, aby oba zájmy dokázaly vedle sebe existovat v souladu. Na základě zkušeností, místních znalostí, ale i pečlivých konzultací bylo vytipováno devět míst, kde již původní vybavení dožilo, bylo poničeno nebo zcela chybí. Připraven byl projekt na jejich obnovu, tak aby mohly opětovně a bezpečně sloužit všem návštěvníkům Jizerských hor. Důraz byl kladen i na kvalitu použitého materiálu, aby vydržel dlouhou dobu. Nyní již došlo k výraznému vylepšení zázemí pro turisty nezasahujícího však do zájmů ochrany přírody. Vznikly tak obnovené nebo nové poválkové chodníky, dřevěná schodiště, lavičky, informační tabule, zastřešené studánky, mostky apod. Celá akce stále cca 5,5 miliónů korun a 90% prostředků poskytl Operační programu Životního prostředí. Zbývajících 550 000,- Kč hradila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, která získávala od místních firem, obcí, jednotlivců i nadací.


 • Zakladatelé Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor přijmuli na svém jednání 12.6.2015 novou Zakládací listinu a Statut . Oba dokumenty byly zaslány do sbírky listin a vyvěšeny na internetové stránky nadace dne 26.6.2015. Účinnosti Zakládací listina nabývá uplynutím tří měsíců ode dne zveřejnění. Navrhne-li soudu v této lhůtě ten, kdo tvrdí, že jeho práva byla změnou nadační listiny dotčena, aby rozhodl o neplatnosti změny, může soud rozhodnout, že se účinnost změny nadační listiny odkládá až do jeho rozhodnutí.

 • Resort životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje vydal letos již potřinácté Kalendář vzdělávacích akcí a představuje v něm bohatou nabídku akcí určených pro odbornou i laickou veřejnost, rodiny s dětmi a další zájemce. Každá pozvánka je v kalendáři akcí doplněna tipem na zajímavý výlet do blízkého okolí. Samotný kalendář i informace k probíhajícím akcím můžete nalézt také na zcela novém webu www.kalendar-akci-lk.cz.

 • Správa CHKO Jizerské hory vydala nové číslo Zpravodaje UPOLÍN. Stáhnout si ho můžete zde.

 • Pro úspěšné žadatele o nadační příspěvek jsme připravili vzorové vyúčtování , které je možné použít pro vyúčtování nadačního příspěvku a závěrečnou zprávu.

 • V sekci "Tiskové zprávy" naleznete různé články, převážně o Jizerských horách, které mají nějakou spojitost s naší nadací. Snažíme se je pravidelně aktualizovat, abyste měli možnost si přečíst, či poslechnout, jak o nás hovoří média. Budeme rádi, budete-li nás informovat o článcích (i těch menších), kde je nějaká zmínka o naší nadaci a my ho zařadíme na náš web.

Aktuality • Kdo jsme...

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast občanů při uplatňování principů udržitelného života. Na tyto cíle vynakládá ročně v průměru přes 1 milión Kč, což z ní činí jednu z největších grantových institucí v regionu a třetí největší ekologicky zaměřenou nadaci v republice. Solidní základní jmění ve výši 45 miliónů Kč dává předpoklad k dlouhodobé podpoře kvalitních projektů.

Činnost Nadace stojí na třech programových pilířích:


 • Charakteristika Nadace

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je řízena správní radou a kontrolována radou dozorčí. Řídí se platnými zákovy České republiky svou Zakládací listinou a Statutem. Každoročně vydává výroční zprávu a své účetnictví předkládá k nezávislému auditu. O své činnosti informuje ve sdělovacích prostředcích, vyhlašuje veřejná grantová řízení. Je členem Asociace nadací při Fóru dárců České republiky a řídí se jejím etickým kodexem .


 • Finanční zdroje Nadace

Nadace uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném Úřadem vlády ČR a získala do svého nadačního jmění zatím 44 340 000 Kč ze státního fondu na podporu neziskového sektoru (NIF). Dalších 403 000 Kč získala v roce 2002 do nadačního jmění od firemních dárců, především od společnosti Preciosa, a.s. Zbývajících 552 161 Kč, které jsou zapsané v nadačním jmění, jsou investovány u objektu čp.2 na Jizerce, který Nadace zakoupila v roce 1998. Významným zdrojem příjmů byli zahraniční dárci, následovaní domácími nadacemi.


 • Rostoucí význam místních dárců

I když se na podpoře Nadace stále více podílejí i obyvatelé a firmy regionu Jizerských hor, Nadace chce jejich podíl v budoucnosti podstatně zvýšit, aby místní občané cítili spoluzodpovědnost za vývoj regionu. Nadace se bude systematicky zaměřovat na místní dárce a bude podněcovat jejich zájem o obnovu krajiny, v níž žijí. Investice vložené dnes na obnovu Jizerských hor se zhodnotí za životů našich dětí a generací po nich. Les roste pomalu...

Nadace má do budoucnosti tyto záměry: