Grantové programy

 • Studentský grantový program

Studentský grantový program v roce 2016

Maximální výše příspěvku činí 10 000,- Kč. Nadační příspěvek je možno použít na uhrazení nákladů prokazatelně spojených se zpracováním práce (kopírování, cestovné, tisk, fotopráce apod.).

Kdo může být příjemcem grantu (nadačního příspěvku):

Co má za cíl:

Jak požádat o nadační příspěvek:

Za platnou žádost považuje Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor vyplněný formulář žádosti, který je ke stažení zde. Podepsanou žádost je třeba doručit (poštou nebo osobně) na adresu kanceláře (Matoušova 453/21, Liberec). Je potřeba, aby každá žádost byla zkonzultována s pracovníkem Správy CHKO Jizerské hory a doplnit formulář o stanovisko pověřeného pracovníka. Žádost je vhodné doplnit o zadání diplomové/ročníkové práce. Kopii žádosti je nutné zaslat též e mailem na adresu jizerky@ecn.cz.

Co se děje s Vašimi žádostmi:

Vyplněné formuláře žádosti o grant jsou shromažďovány v kanceláři Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor až do okamžiku nejbližšího zasedání správní rady. Na zasedání správní rada rozhodne o schválení, částečném schválení či neschválení shromážděných platných žádostí.

Co se děje dále:

Do 30 dnů po rozhodnutí správní rady je žadatel písemně informován o výsledku. V případě kladného rozhodnutí bude se žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Po ukončení projektu předá žadatel Nadaci stručnou závěrečnou zprávu o realizaci projektu, fotodokumentaci na CD a vyúčtování poskytnutých peněz tak, že dodá kopie prvotních dokladů a uvede jejich soupis v jednoduché tabulce. Pro vyúčtování a závěrečnou zprávu doporučujeme použít tento vzorový formulář. Dále bude Nadaci předán jeden výtisk diplomové/ročníkové práce, která bude následně zařazena do knihovny, která se v kanceláři Nadace nachází.

Uzávěrka:

Jde o tzv. průběžné grantování, jehož podstatou je (stručně řečeno) zrušení veškerých uzávěrek pro příjem žádostí o grant. Grantové řízení tedy probíhá neomezeně během celého roku - jediným omezením jsou finanční možnosti Nadace. O poskytnutí nadačního příspěvku je tedy možné požádat kdykoliv. Žádosti o kterých správní rada nestihne rozhodnout v daném kalendářním roce se automaticky přesouvají do roku dalšího.

Máte další dotazy?

 • Adresujte je e-mailem na adresu jizerky@ecn.cz,
 • písemně na adresu Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3
 • nebo telefonicky na číslo 605 701 503 (Ondřej Petrovský).

Související dokumenty:

 • Vyhlášení si můžete též stáhnout zde.
 • Formulář žádosti si můžete stáhnout zde.
 • Vzorové vyúčtování si můžete stáhnout zde.

Přehledy podpořených projektů:

 • za rok 2014 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2013 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2012 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2011 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2010 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2009 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2008 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2006 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2005 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2004 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2003 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2001 si můžete stáhnout zde.
 • za rok 2000 si můžete stáhnout zde.